برگافت تی ++۳۰۰

Fat-O-Lip یک منبع کولین محافظت شده شکمبه ای با تکنولوژی نانوکپسوله است. بیش از ۹۴ درصد ازکولین Fat-O-Lip از شکمبه عبور کرده و بیش از ۹۸ درصد آن در روده جذب می شود.
دوره انتقال به دلیل ایجاد تعادل منفی انرژی و تغییرات شدید هورمونی، یکی از بحرانی‌ترین مراحل چرخه حیاط تولیدی در گاو شیری است. 

ترکیبات
-   کولین کلراید محافظت شده – نانو کپسوله
-   فسفاتیدیل کولین محافظت شده – نانو کپسوله
-   پودر چربی برگافت تی ۳۰۰ به عنوان کریر

مزایای مصرف تی ++۳۰۰ در جیره دوره انتقال گاو شیری:
-   افزایش تولید شیر 
-   بهبود ترکیب شیر
-   بهبود عملکرد تولید مثلی
-   کاهش وقوع کتوز و کبد چرب در گله
-   تامین همزمان انرژی و کولین برای دستیابی به حداکثر عملکرد

تفاوت تی ++۳۰۰ با سایر منابع کولین محافظت شده:
-   افزودن فسفاتیدیل کولین و در نتیجه عدم نیاز به صرف انرژی و تحمیل بار متابولیک اضافی بر کبد برای تبدیل کولین کلراید خوراکی به فسفاتیدیل کولین و ساخت VLDV.

 ۴ برتری تکنولوژی نوین نانو کپسول کولین و فسفاتیدیل کولین نسبت به سایر منابع موجود: 
-   مخلوط همگن تر
-   عدم اتلاف نانو کولین در طی فرآیندهای فیزیکی بویژه ساخت پلت و حمل و نقل خوراک.
-   مقاوم به حرارت و فشار طی فرآیند ساخت پلت.
- اطمینان از محافظت در مقابل تجزیه شکمبه ای
-   جذب بیشتر

کولین کلراید: 
کلید مدیریت موفق دوره انتقال گاو شیری دستیابی به تولید، تولید مثل و سلامت بهینه گله. 
کولین [(CH۳)۳N+CH۲CH۲OH] به عنوان یک شبه ویتامین از خانواده ویتامین های گروه B، یک ماده مغذی ضروری برای رشد و سلامتی در تمامی گونه های زیستی می باشد. 
کولین کلراید دارای کارکردهای حیاتی در بسیاری از فرآیند های متابولیکی نشخوار کنندگان است. استفاده از کولین حفاظت شده در تغذیه گاو شیری با کمک به عملکرد صحیح کبد در گاوهای دوره انتقال باعث افزایش یکنواخت و سریع تولید شیر در ابتدای شیردهی می شود.
کمبود کولین در غیر نشخوارکنندگان رایج نیست، دلیل این امر توزیع گسترده آن در منابع خوراکی و فقدان شکمبه می باشد. در مقابل متاسفانه تجزیه میکروبی شکمبه عامل تخریب ۸۷ تا ۹۹ درصد از کولین غیر محافظت شده موجود در جیره غذایی دام است. از اوایل دهه ۹۰ میلادی فناوری پوشش دار کردن کولین، امکان استفاده از کولین را در جیره غذایی گاوهای شیری فراهم نمود.

وظایف کولین:
-   بهبود متابولیسم چربی:کولین در متابولیسم چربی کبد نقش ضروری دارد و با تحریک انتقال آنها از کبد به صورت سیستین و یا با افزایش تجزیه اسیدهای چرب از تجمع غیرطبیعی چربی در کبد جلوگیری می کند. گاوهای دوره انتقال در بالانس منفی انرژی بوده و تغییرات هورمونی زیادی را تجربه می کنند، این امر باعث بسیج منابع چربی بدن دام به سیستم عروقی و تجمع آنها در کبد می شود. کولین به عنوان یک ترکیب لیپوتروپیک برای انتقال چربی به بیرون از کبد ضروری می باشد.
-   بهبود تولید شیر و درصد چربی شیر: کولین یکی از منابع گروه متیل است که در تشکیل متیونین از هموسیستئین و کراتین از گوانیدینواستیک اسید به کار می رود و در نتیجه غدد پستانی با کمبود متیونین مواجه نخواهند شد. همچنین باید توجه داشت که تغذیه کولین عبوری به گاو شیری چربی را به شکل VLDL از کبد به غده پستانی منتقل می کند که در آلوئل های پستانی برای تولید شیر و سنتز چربی شیر استفاده خواهد شد.
-   کاهش اختلالات متابولیکی: حفظ سلامت کبد عامل اصلی کاهش وقوع اختلالات متابولیکی بالینی و تحت بالینی مانند: کتوز، متریت، جابجایی شیردان، کبد چرب و ورم پستان در گاوشیری است که در نهایت باعث کاهش هزینه درمان و افزایش عمر اقتصادی دام می شود.
-   عملکرد صحیح سلولی – عصبی: کولین برای ساخت و حفظ ساختار سلولی ضروری است. نقش بارز آن در بیوسنتز فسفاتیدل کولین که تشکیل دهنده غشاء سلولی و پیش ساز انتقال دهنده های عصبی استیل کولین به عنوان ناقل پیام های عصبی به اثبات رسیده است. همچنین کولین به عنوان به جزئی از ساختار فسفولیپید جز ساختمانی سیستین یا همان فسفاتیدیل کولین و نیز اسفنگومیلین است.

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به شرکت مهدامین کیان می باشد